အမွတ္( ၇၆/၈၀)၊ဗညားဒလလမ္း၊မဂၤလာေတာင္ၫႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

0973184464

09250271136

09262964647 

seinnaing@emdelivery.com